Our Team

Gauri Bansal

Gauri Bansal

President

Aditya Khemka

Aditya Khemka

President

Shreyas Shende

Shreyas Shende

Director - Outreach

Yash Vardhan Gaddhyan

Yash Vardhan Gaddhyan

Director - Collaborators, Investors

Tanisha Sabnis

Tanisha Sabnis

Director - Marketing and Design

Niharika Gotety

Niharika Gotety

Director - Events

Srilatha Adabala

Srilatha Adabala

Director - Logistics, Operations

Vineet Reddy

Vineet Reddy

Director - Hospitality, Operations

Raghav Katyal

Raghav Katyal

Director - Finance

Aditya Vikram

Aditya Vikram

Director - Applications, Delegate Affairs

Vysakh Satheesh

Vysakh Satheesh

Director - Public Relations, Delegate Affairs

Abdur Rahman

Abdur Rahman

Director - Finance